dat-trong-rau-tribat

Đất trồng rau Tribat

Đất trồng rau Tribat:
Thành phần:
Chất hữu cơ: 24,91%
Hàm lượng mùn: 14,45%
N tổng số: 0,90%
K20 tổng số: 0,73%
PH: 5,8 – 6,5
CEC: 44,69 meq/ 100g
Các trung, vi lượng bao gồm: Mg, Mn, Zn, B, Cu, Mo sắt dạng chelate
Tỷ lệ còn lại là các cấp hạt khác nhau

65.000