khop-1-dau-tron-1-dau-gan

Khớp 1 đầu trơn, 1 đầu gân cho ống 4/7

1.000